Pöytäkirja
Angelniemen kyläyhdistys
Sääntömääräinen syyskokousAika        27.11.2008 klo 18.30
Paikka        Angelniemen seurojentalo
Läsnä    Achren Jaakko, Alanissi Leena, Hallamaa Antti, Hallamaa Katri, Kaasinen Timo, Kivelä Pekka, Mannonen Kirsi, Mikkonen Anne, Rouhiainen Saila (alk. klo 19.45), Suomi Kaija, Tunnela Liisa.

1§ Kokouksen avaus
    Varapuheenjohtaja Kirsi Mannonen avasi kokouksen

2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta
    Puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Achrén

3§ Kokouksen sihteerin valinta
    Sihteeriksi valittiin Liisa Tunnela
 
4§ Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
    Pöytäkirjantarkastajiksi  valittiin Pekka Kivelä ja Antti Hallamaa. Päätettiin, että valitut toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5§ Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta
    ks. edellä

6§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
    Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen

7§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
    Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys

8§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2009
    Kirsi Mannonen esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin. (liite 1)

9§ Talousarvio vuodelle 2009
    Kaija Suomi esitteli talaousarvion, joka hyväksyttiin sellaisenaan. (liite 2)

10§ Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2009
    Hallitukseen valittiin erovuoroisten jäsenten tilalle Jari Laiho (jatkaa) Kaija Suomi ja Anne Mikkonen, erovuoroisen varajäsenen tilalle Saila Rouhiainen.

Koska kunnan edustajat tulivat paikalle, päätettiin poiketa työjärjestyksestä niin, että kohdan 13 osalta siirtoviemärihanke, uimalan rakentaminen ja ranta-alueen kehittäminen käsitellään tässä.

13§ Siirtoviemärihanke (liitteet 3 ja 4)
    Halikon kunnan edustajinen Pentti Hyytiäinen ja Krista Kauhala esittelivät nykysilannetta:
        -siirtoviemärin rakennusaika on 30.4.09 asti.
        -liittymistakaraja 2014, mahdollisesti siitäkin tullaan joustamaan.
        -Vuodenvaihteen jälkeen suunnitteluun liittyen yhteyshenkilänä Jyrki Toivonen,
        -vesilaitoksen puolelle Kalle Virtanen.
        -Vartsalantien varrelle tulee 8 tienalitusta kunnan kustantamana
        -tienalitukset eivät kuitenkaan kuulu vesihuoltotöihin
    Uimalahanke
-joulukuun alussa alkaa vanhan uimalarakennuksen purkutyö, Sami Brückin  vastuulla.

Ranta-alueen kehittäminen
-kuntauudistuksen mukanaan tuomat uudet organisaatiot tulevat vaikuttamaan ranta- alueen kehittämisessä toimijoihin:
-uimalaa hallinnoi sivistystoimi
-laitureita hallinnoi teknisen toimen varikkoyksikkö
-Salon liikuntatoimi voi vaikuttaa rannan ruoppaukseen
-yleiset alueet kuuluvat puisto- ja yhdyskuntatekniikan alueeseen.

11§ Tilintarkastajien valinta
    Tilintarkastajiksi valittiin Pekka ja Elina Kivelä

12§ Yhdistyksen jäenmaksun määrääminen
    Päätettiin olla perimättä jäsenmaksua yhdistyksen jäseniltä vuodelta 2009.

14§ Kokuksen päättäminen
    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.Pöytäkirjan vakuudeksiJaakko Achrén
PöytäkirjantarkastajatPekka Kivelä                        Antti Hallamaa