AngelniemiAngelniemen Kyläyhdistys ry:n hallitus 2021Jäsenet:

Tiedoksi:
Puheenjohtaja Paula Achren 040-803 4994 Kevätkokous 2008, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Syyskokous 2008, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Toimintasuunnitelma 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Toimintakertomus 200809, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
1. asiaehdotus aluetoimikunnalle

Sihteeri
Kirsi Mannonen
Seurojentalon varaukset
050-353 2463

Jari Laiho 050-2128
Rahastonhoitaja Aki Vauhkonen
0400-644 977
Johanna Hemmilä
Varapuheenjohtaja
Osmo Laine
Rantavastaava
0440-721 073

Liisa Kuru
Tuoli- ja t-paitamyynti
040-584 6029
Varajäsenet
Timo Kaasinen 040-755 7478

Saila Rouhiainen

Janne Achren


Yhdistyksen säännöt
Yhdistyksen nimi on Angelniemen kyläyhdistys ry ja sen kotipaikkana on Halikon kunta Länsi-Suomen läänissä
Yhdistyksen tarkoituksena on Angelniemen kaikenpuolinen kehittäminen.
a. Seurata nykyisen palvelutason kehittymistä ja toimia sen kehittymisen edellytysten luomiseksi.
b. Toimia nykyisen elinkeinotoiminnan kehittämiseksi ja uuden elinkeinotoiminnan hankkimiseksi.
c. Toimia asuntotuotannon ja asukasluvun lisäämiseksi.
d. Tehdä esityksiä ja aloitteita Halikon kunnan viranomaisille Angelniemeä koskevissa asioissa.
e. Toimia asukkaiden yhteishengen ja viihtyvyyden lisäämiseksi järjestämällä yhteisiä keskustelu- koulutus ja huvitilaisuuksia ja osallistumalla muiden yhdistysten kanssa tällaisiin tapahtumiin.
Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla entisen  Angelniemen kunnan alueella asuva henkilö. Oikeuskelpoinen yhteisö voi olla yhdistyksen kannatusjäsenenä, jolla ei ole äänioikeutta.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 7 jäsentä. Lisäksi hallitukseen valitaan 1., 2. ja 3. varajäsen; yhteensä 3 varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 3 hallituksen muuta jäsentä on paikalla.
Syyskokous on pidettävä loka-marraskuussa ja sen tulee käsitellä seuraavat asiat:
a. Valita hallitus seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.
b. Päättää jäsenmaksuista.
c. Valita tilintarkastajat seuraavaa vuotta varten.
Yhdistyksen tilit on päätettävä kalenterivuosittain ja tilit sekä hallituksen vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat tulee jättää tilintarkastajille ennen maaliskuun 1. päivää ja tilintarkastajien tulee puolestaan jättää tarkastuskertomus hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä.
Kevätkokous on pidettävä ennen huhtikuun loppua ja siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:
a. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen toimintakertomus.
b. Esitetään edellisen vuoden tilit sekä tilintarkastajien lausunto ja päätetään hallituksen vastuuvapaudesta.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään kahdeskymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään 7 päivää ennen kokouspäivää kyläyhdistyksen ilmoitustaululla.
10§ Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä ottaa rahastonhoitajan.
11§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.
12§ Yhdistys ei saa harjoittaa minkäänlaista puoluepoliittista toimintaa.
13§ Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa 2/3 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa kokouksessa, jotka on pidettävä vähintään kahdenkuukauden väliajalla ja päätös on mitätön, jos sitä 1/4 läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä vastustaa.
14§ Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi omistaa rahaa, osakkeita, muita arvopapereita ja toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja yleisötilaisuuksia.
15§ Yhdistyksen lakatessa on sen omaisuus luovutettava Halikon kunnalle käytettäväksi yksinomaan Angelniemen kehittämiseen.
16§ Muissa kohdissa noudatettakoon voimassa olevaa lakia yhdistyksistä.